Aktualności

Jak dostać dofinansowanie z FIO?
13 marca 2018

 

Podczas spotkania informacyjnego poświęconego zasadom dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, przedstawicielki Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dominika Staniak i Lilianna Grupińska przedstawiły założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie w ramach FIO w 2018 roku. Zebranie zorganizowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki odbyło się w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi. Organizacje pozarządowe w kolejnej edycji Programu FIO w 2018 roku otrzymają prawie 60 milionów zł.

Dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski otwierając spotkanie powiedział: - Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest nie mniej trudna niż budowa własnej rodziny. Przy budowie społeczeństwa obywatelskiego ważne są nie tylko pieniądze, o których dzisiaj będzie mowa, ale najważniejsze są przede wszystkim relacje międzyludzkie. Dlatego życzę, aby ta konferencja pokazała w jaki sposób budować te relacje.

W konferencji wzięli udział ponadto: Ilona Balcerczyk – pełnomocnik wojewody łódzkiego ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania oraz Tomasz Ciszewski – dyrektor Wydziału Funduszu Europejskich i Certyfikacji ŁUW.

Do 29 marca organizacje pozarządowe mogą składać oferty o dofinansowanie projektów zwiększających zaangażowanie obywateli w życie publiczne w ramach kolejnej edycji Programu FIO. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do miliona złotych. W programie mogą wziąć udział: organizacje pozarządowe, parafie i domy zakonne prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na zasadach non profit.

W ramach FIO 2018 dodatkowo promowane będą organizacje o niskim rocznym przychodzie, organizacje mające siedziby w małych i średnich miejscowościach (do 25 tys. i 25 tys. – 50 tys. mieszkańców) oraz organizacje, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach Programu FIO 2014-2020.

Organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów: Priorytet Małe inicjatywy (projekty powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw), Priorytet Aktywne społeczeństwo (projekty powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich), Priorytet Aktywni obywatele (projekty powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych), Priorytet Silne organizacje pozarządowe (projekty powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora).