Aktualności

Nabór kandydatów ze strony pozarządowej na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego
25 lipca 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rady działalności pożytku publicznego VI kadencji

Na podstawie § 2 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1706) ogłasza się informację o przystąpieniu do procedury naboru kandydatów na członków VI kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą”.

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy mają poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3.

Więcej informacji: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rada-dzialalnosci-pozyt/ogloszenia/5246,Nabor-kandydatow-ze-strony-pozarzadowej-na-czlonkow-Rady-Dzialalnosci-Pozytku-Pu.html